Seksualno zdravlje

Društveni i ekonomski razvoj zajednica i zemalja, sveukupno zdravlje i dobrobit pojedinaca, parova i porodica zavise od ove teme. Kada se posmatra afirmativno, seksualno zdravlje zahteva pozitivan pristup seksualnosti i seksualnim odnosima sa poštovanjem, kao i mogućnost uživanja i bezbednog seksualnog iskustva, bez prinude, diskriminacije i nasilja.

Pripremili smo vam zanimljivu priču i slobodno nastavite dalje da čitate. 😊

Ženske priče | Seksualno zdravlje

Sposobnost muškaraca i žena da postignu seksualno zdravlje i uživaju u takvom stanju uključuje sledećih nekoliko parametara:

 • pristup sveobuhvatnim, kvalitetnim informacijama o seksu i seksualnosti;
 • znanje o rizicima sa kojima se mogu suočiti i njihovoj ranjivosti na štetne posledice nezaštićene seksualne aktivnosti;
 • mogućnost pristupa seksualnoj zdravstvenoj zaštiti;
 • život u okruženju koje afirmiše i promoviše seksualno zdravlje.

Pitanja vezana za seksualno zdravlje su široka i obuhvataju seksualnu orijentaciju i rodni identitet, seksualno izražavanje, odnose i zadovoljstvo. Oni takođe uključuju negativne posledice ili stanja kao što su:

 • infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV), polno prenosive infekcije (STI) i infekcije reproduktivnog trakta (RTI) i njihovi neželjeni ishodi (kao što su rak i neplodnost);
 • neželjena trudnoća i abortus;
 • seksualna disfunkcija;
 • seksualno nasilje; i
 • štetne prakse (kao što su intervencije na ženskim genitalijama, FGM).

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sprovodi aktivnosti u oblasti seksualnog zdravlja od 1974. godine, kada je razmatranje stručnog komiteta rezultiralo objavljivanjem tehničkog izveštaja pod nazivom „Obrazovanje i lečenje u ljudskoj seksualnosti“ (SZO, 1975).

U nastavku donosimo nekoliko pojmova koji će mnogo više pojasniti terminologiju koja se koristi.

POL (sex)
Ovaj pojam se odnosi na biološke karakteristike koje definišu ljude kao žene ili muškarce. Iako se ovi skupovi bioloških karakteristika međusobno ne isključuju, pošto postoje pojedinci koji poseduju i jedno i drugo, oni imaju tendenciju da razlikuju ljude kao muškarce i žene. U opštoj upotrebi na mnogim jezicima, termin „sex“ se često koristi da označi „seksualnu aktivnost“, ali za tehničke svrhe u kontekstu diskusija o seksualnosti i seksualnom zdravlju, prednost se daje definiciji kao što je pol.

SEKSUALNO ZDRAVLJE
Prema trenutnoj radnoj definiciji, seksualno zdravlje je:

„…stanje fizičkog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja u odnosu na seksualnost i to nije samo odsustvo bolesti, disfunkcije ili slabosti. Seksualno zdravlje zahteva pozitivan i pun poštovanja pristup seksualnosti i seksualnim odnosima, kao i mogućnost uživanja i bezbednog seksualnog iskustva, bez prinude, diskriminacije i nasilja. Da bi se seksualno zdravlje postiglo i održalo, seksualna prava svih osoba moraju biti poštovana, zaštićena i ispunjena.” (SZO, 2006a)

SEKSUALNOST
Seksualno zdravlje se ne može definisati, razumeti ili učiniti operativnim bez širokog razmatranja seksualnosti, koja leži u osnovi važnih ponašanja i ishoda vezanih za seksualno zdravlje. Radna definicija seksualnosti je:

„…centralni aspekt ljudskog bića tokom života obuhvata seks, rodne identitete i uloge, seksualnu orijentaciju, erotizam, zadovoljstvo, intimnost i reprodukciju. Seksualnost se doživljava i izražava u mislima, fantazijama, željama, verovanjima, stavovima, vrednostima, ponašanjima, praksama, ulogama i odnosima. Iako seksualnost može uključiti sve ove dimenzije, nisu sve one uvek doživljene ili izražene. Na seksualnost utiče interakcija bioloških, psiholoških, društvenih, ekonomskih, političkih, kulturnih, pravnih, istorijskih, verskih i duhovnih faktora.” (SZO, 2006a).

Ženske priče | Seksualno zdravlje

SEKSUALNA PRAVA
Sve je veći konsenzus da se seksualno zdravlje ne može postići i održati bez poštovanja i zaštite određenih ljudskih prava. Radna definicija seksualnih prava data u nastavku je doprinos kontinuiranom dijalogu o ljudskim pravima u vezi sa seksualnim zdravljem. Primena postojećih ljudskih prava na seksualnost i seksualno zdravlje predstavljaju seksualna prava. Seksualna prava štite prava svih ljudi da ispune i izraze svoju seksualnost i uživaju u seksualnom zdravlju, uz dužno poštovanje prava drugih i u okviru zaštite od diskriminacije.“ (SZO, 2006a, ažurirano 2010.)

Ostvarivanje seksualnog zdravlja je vezano za obim u kojem se ljudska prava poštuju, štite i ostvaruju. Seksualna prava obuhvataju određena ljudska prava koja su već́ priznata u međunarodnim i regionalnim dokumentima o ljudskim pravima i drugim dokumentima konsenzusa i u nacionalnim zakonima.

Prava ključna za ostvarivanje seksualnog zdravlja uključuju:

 • prava na jednakost i nediskriminaciju
 • pravo na slobodu od torture ili okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
 • pravo na privatnost
 • prava na najviši mogući standard zdravlja (uključujući seksualno zdravlje) i socijalnu sigurnost
 • pravo na sklapanje braka i zasnivanje porodice i sklapanje braka uz slobodnu i potpunu saglasnost budućih supružnika, kao i na ravnopravnost u i prilikom raskida braka
 • pravo odlučivanja o broju i razmaku svoje dece
 • prava na informisanje, kao i na obrazovanje
 • prava na slobodu mišljenja i izražavanja, i
 • pravo na efikasan pravni lek za kršenje osnovnih prava.

Odgovorno ostvarivanje ljudskih prava zahteva da sve osobe poštuju prava drugih.

Poslednjih godina, međunarodne organizacije za ljudska prava su sve više u službi podrške i unapređenja pravne zahteve pojedinaca i čitavih zajednica kako bi nacionalne vlade garantovale poštovanje, zaštitu i ispunjenje njihovih prava na seksualno i reproduktivno zdravlje (Cook et al., 2003.). Radne definicije i okvir su zasnovani na međunarodno priznatim ljudskim pravima i nude pristup programiranju seksualnog zdravlja zasnovan na pravima. Ključni konceptualni elementi seksualnog zdravlja su navedeni u nastavku.

Kada se posmatra holistički i pozitivno:

 • Seksualno zdravlje se odnosi na dobrobit, a ne samo na odsustvo bolesti.
 • Seksualno zdravlje uključuje poštovanje, sigurnost i slobodu od diskriminacije i nasilja.
 • Seksualno zdravlje zavisi od ispunjenja određenih ljudskih prava.
 • Seksualno zdravlje je relevantno tokom čitavog životnog veka pojedinca, ne samo za one u reproduktivnim godinama, već i za mlade i starije osobe.
 • Seksualno zdravlje se izražava kroz različite seksualnosti i oblike seksualnog izražavanja.
 • Na seksualno zdravlje kritično utiču rodne norme, uloge, očekivanja i dinamika moći.
 • Seksualno zdravlje treba razumeti u specifičnim društvenim, ekonomskim i političkim kontekstima.

Na samom kraju da zaključimo ono što je najvažnije, seksualni odnos uvek mora da bude uz obostranu želju ili uz obostrani pristanak. Sve umesto toga ne donosi niti uživanje u seksualnom odnosu i već prelazi u krivično delo za koje su predviđene i zatvorske kazne.

 

SPONZORISAO

Ženske priče | Seksualno zdravlje

Ženske priče | Seksualno zdravlje

 

Ovo je priča o nonprofit platformi koja za cilj ima da edukuje i ujedini žene svih godina u borbi za žensko zdravlje.

PRATITE NAS